Profil

Pædagogiske principper

Værdigrundlag              Et godt sted at lære - et godt sted at være
 
Vision: Vi samarbejder om at udvikle høj faglighed og demokratisk dannelse med læring i centrum

 

                                                  
Sct. Nicolai Skole hviler på et fundament af fire ligeværdige værdier:
 
Faglighed    -    Rummelighed    -    Trivsel    -    Respekt
 
Faglighed
På Sct. Nicolai Skole vil vi gerne være kendt for høj faglighed. En faglighed der sikrer, at hver enkel elev bliver udfordret og gives de bedste betingelser for at fremme den enkeltes potentialer. Vi ser tilegnelsen af de faglige kompetencer som en del af det at være et dannet menneske. Ovenstående forudsætter, at lærerne agerer professionelt, holder sig ajour med udviklingen inden for eget fag og ikke mindst skal undervisningen være engagerende. Lærerens, elevens og forældrenes engagement er forudsætningen for, at eleverne udvikler sig fagligt.
I SFO’en arbejder vi ud fra en helhedsorienteret tilgang til barnet og vi lægger stor vægt på det socialpædagogiske aspekt.
Børnene udfordres gennem en bred vifte af aktivitetstilbud i hverdagen, der stimulerer deres kreative, musiske, kropslige og relationelle potentialer.
Som personale – både lærere og pædagoger – besidder vi gode kompetencer indenfor konfliktløsning.
 
Rummelighed           
På Sct. Nicolai Skole og SFO er vores tilgang til en rummelig skole og fritidsordning, at netop rummeligheden (inklusionen) giver mulighed for at møde den mangfoldighed, som afspejler samfundet omkring os. Vi ønsker, at alle elever/børn gennem deres skoletid udvikler en høj grad af åbenhed for derigennem at blive rustet til mødet med deres omgivelser ud fra en grundlæggende tolerant indstilling til andre mennesker. Sideløbende er det vigtigt for os, at hver enkelt elev/barn udvikler en sund afstandtagen til andres grænseoverskridende handlinger eller krænkende adfærd, som truer fællesskabets normer.
Lærere og pædagoger er, ud over forældrene, i særdeleshed rollemodeller for eleverne/børnene, i forhold til det menneskesyn, vi møder hinanden med.  Alle voksne, møder derfor med en professionel tilgang og åbenhed over for den inkluderende skole/SFO.
 
Trivsel
På Sct. Nicolai Skole/SFO tager god trivsel afsæt i tryghed. Alle, børn og voksne, skal være trygge i de fællesskaber, vi indgår i. Det betyder for os, at den enkeltes trivsel også handler om fælles ansvar. Vi drager omsorg for hinanden ved at lytte og aflæse det, vi hører og ser, og vi handler derefter.
Trivsel og livsglæde går hånd i hånd, og smilet er til enhver tid den korteste vej mellem mennesker, ligesom det er et udtryk for gensidig anerkendelse. Derfor møder vi - børn, forældre og personale - hinanden med åbenhed og med plads til humor.
 
Respekt
Respekt over for andre og ansvarlighed overfor egne handlinger er grundstenen i vores omgangsform. Vi ønsker derfor at fremme den enkelte elevs/barns empatiske evner, da dette er nøglen til forståelse, anerkendelse og gensidig respekt. Lærere og pædagoger optræder tydeligt og med naturlig autoritet som gruppens leder. De voksne skal til enhver tid påtage sig lederskabet ligesom eleverne/børnene skal acceptere og respektere lærerens/pædagogens anvisninger.
 
Cooperativ Learning indgår som et gennemgående princip i undervisningens tilrettelæggelse - herunder som en del af klasseledelsen.

I skoleåret 2014/2015 har vi særligt fokus på Klasseledelse og elevernes fokus i undervisningen.


 

De enkelte fag

Sct. Nicolai Skole følger ministeriets vejledende timefordelingsplan med flg. undtagelser:
 • Øget timetal i engelsk på 1. og 2. årgang
 • Øget timetal i tysk på 5., 6. og 9. årgang
 • Øget timetal i natur/teknik
 • Nedsat timetal i kristendom på 1. årgang
Holdtimer
I tilknytning til undervisningen i dansk, matematik og engelsk har vi et antal ugentlige holdtimer på hver årgang, hvor elever på tværs af de to klasser periodevis sammensættes på forskellige måder; niveau, køn, læringsstil mv. Hensigten er at dels at arbejde forebyggende if. t. elever, der er i faglige vanskeligheder, dels at udfordre og motivere de dygtigste elever.
 
De praktisk/musiske fag
I de praktisk/musiske fag er eleverne i en klasse eller på hele årgangen inddelt i mindre grupper af lokalemæssige og pædagogiske grunde. Det samme gælder for en del af fysisk/kemi- og sprogundervisningen.
 
Sciencedag på 7. og 8. årgang
Da vi har fokus på højnelse af det faglige udbytte i naturfagene og elevernes motivation for fagene, har vi fra 2013 indført en ugentlig sciencedag, hvor fagene geografi, biologi og fysik/kemi samtænkes. Eleverne deles på tværs af årgangens to klasser i tre grupper og arbejder i løbet af dagens 4 1/2 time med et fælles tema, som hvert fag arbejdet målstyret efter. Erfaringen efter et år har været overvældende positiv fra både elever og lærere.
 
Valgfag
For skoleåret 2014/15 udbyder vi 5 valgfagslinjer på tværs af klasser og årgange i 7.-9. klasse
 • Art
 • Performance
 • Adventure
 • Innovation Lab
 • International Network
Eleverne følger en linje gennem hele året. Da vi har koblet understøttende undervisning på valgfagene har eleverne 3 timer ugentligt, hvilket giver gode muligheder for at koble teori og praksis sammen.
 
For elever på 4.-6. årgang tilbyder vi kor-undervisning uden for skoletid 1 time ugentligt. Tidspunktet fremgår af elevernes aktuelle skema.
 
 
 
 
 
 
 

Evaluering af kvalitet

Skolens indsatsområder

For skoleårene 2014-17 har vi fokus på generel implementering af folkeskolereformen; understøttende undervisning, bevægelse, lektiehjælp og fordybelse, valgfag, Åben Skole-samarbejder, en mere fleksibel tilrettelæggelse af elevernes undervisning samt nye elevplaner.

 

Særligt fokus for medarbejderne

 • Målstyret undervisning og generel højnelse af det faglige niveau
 • Ro, fokus og klasseledelse
 • Skole-/hjemsamarbejde i en inkluderende kontekst
 • Øget anvendelse af digitale læremidler
 • Samarbejde mellem lærere og pædagoger

 

 
 
 
 
 
 

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Skolen har tilsyn med eleverne fra kl. 7.50 og først fra kl. 7.50 har eleverne adgang til klassen.
Lærerne møder i klassen kl. 7.50 for at tage imod eleverne og sikre en god og rolig start på dagen.
Skolens klokke ringer med to minutters mellemrum om morgenen og efter dagens to store pauser; første ringning kl. 7.58/9.58/12.28 indikerer, at elever og medarbejdere skal gå til klasserne og anden ringning kl. 8.00/10.00/12.30 er signal om, at alle er på plads, og klar til at gå i gang med undervisningen.
 
Motion og bevægelse
Der indlægges 45 minutters bevægelse dagligt i fagene fordelt ud over dagen. Bevægelsen understøtter dels den faglige læring og dels den sociale trivsel i klassen. 
 
Dagen er inddelt på flg. måde:
 • 8.00-8.30
 • 8.30-9.00
 • 9.00-9.30
 • 9.30-10.00 pause
 • 10.00-10.30
 • 10.30-11.00
 • 11.00-11.30
 • 11.30-12.00 (spisning i fase 1 fra kl. 11.45)
 • 12.00-12.30 pause
 • 12.30-13.00
 • 13.00-13.30
 • 13.30-14.00
 • 14.00-14.30
 • 14.30-15.00
 • 15.00-15.30
 • 15.30-16.00
 
 

Eventuelle særlige undervisningstilbud

Lektiehjælpens organisering
 
1.-2. årgang
Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag
Kl. 13.30-14.00 i lokale 1, 2, 3, 4
 
3. årgang
Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag
Kl. 13.30-14.00 i lokale 42, 43, 45
 
4.-6. årgang
Mandag, onsdag, fredag
Kl. 14.00-15.00 i lokale 30, 31, 32, 33, 40, 41
 
7.-9. årgang
Mandag kl. 15.00-16.00
Onsdag kl. 14.00-15.00 i lokale
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, fysik
 
Vi regner med, at eleverne deltager i det fulde tidsrum for lektiehjælpen. Såfremt en elev generelt må gå før lektiehjælpen slutter, skal dette meddeles klasselæreren, der så vil videreformidle beskeden til lektiehjælperne.
Elever på 7-9. årgang sørger selv for registrering, når de kommer, og hvis de går før lektiehjælpen slutter.
 
Turbo-hold
I forbindelse med lektiehjælpen har vi endvidere afsat lærerressourcer til såkaldte "turbo-hold" der målrettes elever, som har behov for evt. gentagelser, andre læringstilgange eller elever, som stimuleres af at præstere på et niveau der ligger ud over det forventede.
 
Studietid for 9. årgang
Fra skoleåret 2014/15 indfører vi studietid og turbohold for 9. årgang i juni måned. Det betyder, at den klassiske "læseferie" erstattes af studietid på skolen de dage, hvor eleverne ikke skal til 9. klasseprøve. Studietiden skal dels bruges til elevens individuelle forberedelse, dels med tilbud om opsummerende kurser og ikke mindst som afprøvning og støtte til hinanden i grupper. Tillige vil vi give eleverne et kursus i studieteknik og teknikker til at tøjle evt. eksamensangst.
 
Lektiehjælpen vil endvidere hen ad vejen blive suppleret med opgaver/aktiviteter, som eleverne kan fordybe sig i alt efter niveau og behov.
 
Skoleskak
Elever på 4.-6. årgang vil i løbet af skoleåret få tilbudt skoleskak som et fordybelsestilbud som supplement til lektiehjælpen.
 
Skolekor
Elever på 4.-5. årgang tilbydes korsang uden for den almindelige undervisning, men i forlængelse af skoledagen. Skolens kor optræder ved mange forskellige lejligheder og ved den traditionelle forårskoncert for forældrene.
 
 
 

Lektiepolitik

Der gives lektier for i alle fag og på alle årgange. Lektierne fremgår af lektiedagbogen i elev- og forældreintra.
Lektierne har til formål at træne eleverne og bidrage til at automatisere grundlæggende færdigheder.
Det er skolens forventning af forældrene bakker op om lektiehjælpstilbuddet, og samtidig fortsat støtter op om, og viser interesse for sit barns faglige udvikling.
 
Skolebestyrelsen udarbejder i løbet af 2014/15 et nyt princip vedr. lektier.

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

Antimobbeplan og trivselsplan
Anti-mobbeplan
Vi tolererer ikke mobning!
Formål
·         at skolen bliver mobbefri
·         at alle bliver bevidste om, at det er et fælles ansvar, at ingen bliver mobbet.
 
Alle på skolen har i samarbejde med forældrene ansvar for og del i denne indsats
 
Definition af mobning
”Mobning er, når en person gentagne gange over et vist tidsrum bliver drillet, chikaneret eller på anden måde udsat for negative handlinger fra én eller flere personer”.
De negative handlinger kan være at true eller håne andre eller bruge groft sprog over for andre. Det kan være at slå, sparke, skubbe eller holde nogen fast mod deres vilje eller holde nogen udenfor fællesskabet.
Mobning kan både foregå åbenlyst og skjult.
Drillerier kan, hvad enten de er godmodige eller ondskabsfulde, føre til mobning.
Det betyder
·      at klasserne sammen med lærerne og pædagogerne har fokus på den enkeltes trivsel
·      at forældrene engagerer sig og tager medansvar for klassens og gruppens sociale liv
·      at elevernes trivsel jævnligt drøftes i klassen og i gruppen, f.eks. i klassemøder
·      at der udarbejdes enkle spilleregler eller samværsregler i de enkelte klasser
·      at vi har en god omgangstone
·      at de voksne er gode rollemodeller
·      at vi træner børnenes sociale kompetencer
·      at alle er opmærksomme på mobning og hjælper hinanden
·      at man som tilskuer er forpligtet på at hjælpe / gribe ind, så mobningen kan stoppes.
 
Hvis et barn mobbes
Klasselærer/kontaktpædagog underrettes og tager sig af eleven.
Forældrene underrettes om, at deres barn er blevet mobbet.
Klassen/gruppen orienteres og der arbejdes med relationer i klassen/gruppen.
Klasselærer/pædagog er ansvarlig for at teamet om nødvendigt udarbejder en plan for, hvordan den mobbede kan støttes.
Forældrene inddrages i dette arbejde.
Der etableres et møde mellem mobber og offer, eventuelt med ledelsens medvirken.
Skole og sfo underretter gensidigt hinanden (klasselærer/kontaktpædagog).
 
Hvis et barn mobber
Klasselærer/kontaktpædagog underrettes og tager en samtale med barnet
Elevens forældre orienteres, indkaldes om nødvendigt til en samtale
Ledelsen kan inddrages i processen
Klasselærer/pædagog er ansvarlig for at teamet udarbejder en plan for, hvordan man vil gribe ind overfor eleven i fremtiden
Ledelsen inddrages, hvis tiltagene ikke har den ønskede effekt
Et skoleskift kan være nødvendigt.
 
Trivselsplan
Trivsel er et fokuspunkt i Sct. Nicolai Skoles værdigrundlag.
Vi ønsker, at eleverne oplever skolen som et trygt og rart sted, som bygger på fællesskabets værdier med plads til den enkelte elevs udvikling.
Klassens og den enkelte elevs/det enkelte barns trivsel er et fælles ansvar for forældre, lærere og pædagoger.
Vi arbejder for
·       at der er plads til alle
·       at alle respekterer hinanden
·       at alle føler sig trygge
·       at alle tør sige sin mening
·       at vi passer godt på hinanden
·       at vi samarbejder på tværs af klasser og fag
 
Det betyder
at personalet er ansvarligt, nærværende, indlevende, inspirerende og engageret i samværet med børnene
at personalet er tydelige voksne
at sprog og omgangstone vægtes højt
at vi fremhæver børnenes stærke sider og kompetencer
at vi løbende arbejder med klassens sociale liv
at klassens sociale liv er et fast punkt på teammøderne
at den enkelte elevs trivsel er et fast punkt i elevsamtalerne og på skole/hjemsamtalerne
at vi stiller relevante krav til eleverne i forhold til deres forudsætninger og erfaringer
at de voksne omkring en børnegruppe er forpligtet på gensidig information ved mistanke om begyndende mobning
at forældre er aktive i forhold til fællesskabet og relationerne i klassen
 
Sct. Nicolai Skoles normer og regler
 • Vi taler ordentligt til hinanden
 • Vi passer på hinanden, på hinandens ting og på skolen
 • Vi accepterer ikke mobning

Eleverne retter sig efter de voksnes anvisninger

Eleverne må opholde sig i klasselokalerne i frikvartererne, når de     beskæftiger sig med noget stilfærdigt

Eleverne på Syd er ude i alle frikvarterer (undtagen i dårligt vejr)

Eleverne har pligt til at sørge for, at lokalerne er ryddelige og i orden, inden de forlader det

Der må ikke løbes på rulleskøjter, løbehjul, cykler o.lign. på skolens område i skoletiden

Bløde bolde er tilladt i skolegårdene, læderbolde er kun tilladt i Lovparken

Sneboldkastning må kun foregå i Lovparken på det store område ved fodboldbanerne

Elever på Nord må gå i Lovparken i de to lange frikvarteret

Elever fra 7. – 9. klasse må forlade skolens område i de to lange frikvarterer og i evt. "arbejd-selv-timer"

Eleverne må ikke ryge på skolens område og i Lovparken

Elever fra andre skoler/gæster må vente udenfor skolens område, indtil undervisningen slutter

Mobiltelefoner må ikke være tændt i undervisningstiden med mindre de indgår som led i undervisningen.